top of page

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien Espoon Leppävaarassa toimivan liikkeen Hieronta IO-Klinikka palveluita, joita ovat: urheiluhieronta, hieronta, yksilöllisesti muotoillut tukipohjalliset ja hyvinvointialan verkkokauppa. 
 

Tässä tietosuojaselosteessa muun muassa kuvataan:
 

 • miten Liikkeemme käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.

 • minkälaisia henkilötietoja Liikkeemme voi kerätä asiakkaista.

 • mihin tarkoituksiin Liikkeemme voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja.

 • asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja.

   

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä
06.10.2020
1a
Rekisterinpitäjä

Nimi
Hieronta IO-Klinikka (Y-tunnus: 2114026-4)

Osoite
Upseerinkatu 3 C, 02600 Espoo

Muut yhteystiedot
iiro (at) aikahierontaan.fi

2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Nimi
Iiro Ojala

Osoite
Upseerinkatu 3 C, 02600 Espoo

Muut yhteystiedot
iiro (at) aikahierontaan.fi

3
Rekisterin nimi
 • Asiakasrekisteri

 • Verkkokaupanasiaksrekisteri

4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Asiakasrekisteriin kerätään yrityksen asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon, markkinointiin, tilausten käsittelyyn ja maksujen vastaanottamiseen.

Yritys käyttää henkilötietojen käsittelyyn ja ylläpitämiseen Timma-palvelua ja Ecwid verkkokauppa alustaa. Ensin mainittu on Timma Oy:n tuottama ajanvaraus- ja asiakkuudenhoitojärjestelmä (www.timma.fi), viimeksi mainittu on Ecwid, Inc:n ylläpitämä verkkokauppa alusta (www.ecwid.com).

5
Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä asiakkaalta pyydetään nettiajanvarauslomakkeen tai muun ajanvarauksen (esim. puhelu) yhteydessä seuraavat tiedot:

 • Nimi

 • Puhelinnumero

 • Sähköpostiosoite

 • Varauksen lisätiedot tai erityistoiveet

 • Sähköpostilla tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus

 • Tekstiviestillä tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus

Lisäksi Liike voi tallentaa asiakkaasta seuraavat tiedot asiakasrekisteriin:

 • Osoite

 • Asiakkaan yleistiedot koskien tarjottavia palveluita

 • Kuinka monta kertaa asiakas on jättänyt saapumatta paikalle sovittuna ajanvarauksena

 • Kenen työntekijän kanta-asiakas kyseinen asiakas on

 • Asiakkaalle myönnetyt alennukset

 • Lisätietoja, joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi

Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta jää Liikkeelle tietoon ajankohta ajanvarauksesta sekä asiakkaan tunniste.

Verkkokaupassa rekisteri sisältää seuraaviatietoja:

 • Etu- ja sukunimi

 • Sähköpostiosoite

 • Osoitetiedot

 • Yhteystiedot

 • Verkkokaupan tilaukset

 • Maksutapahtumat

 • Asiakaspalvelutapahtumiin liittyvät tiedot

 • Verkkokaupan selaus- ja käyttötiedot

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Tiedot saadaan, kun asiakas tekee ajanvarauksen, verkkokauppassa tilauksen, verkkokauppaan rekisteröitymisen tai kun asiakas muulla tavoin luovuttaa yritykselle itsestään henkilötietoja. 
Maksuliikennepalvelun toimittajien kautta kerätään maksutapahtumiin liittyvää tietoa.

Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta voidaan tallettaa palvelun tarjoamisen yhteydessä lisätietoja, joilla pyritään varmistamaan laadukas palvelu myös jatkossa. Tällaisia lisätietoja voivat olla asiakkaalle soveltuvat palvelut ja tuotteet sekä muut asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot.

Asiakasrekisteriimme välittyy myös automaattisesti asiakkaan henkilötietoja, kun asiakas tekee ajanvarauksen Timma-palvelun kautta.

Edellä sanotun lisäksi yritys voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla anonymisoitua käyttäjädataa. Yritys varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa evästeitä, jotka käyttäjä voi kieltää tyypillisesti selaimensa asetuksista.

7
Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei Liikkeessä työskentelevä rekisterinpitäjä siirry harjoittamaan elinkeinoaan ulkopuolisen liikkeen alaisuuteen. Edellä sanotussa tilanteessa siirtyvälle rekisterinpitäjälle voidaan luovuttaa kopio asiakasrekisteristä, jotta rekisterinpitäjä pystyisi myös jatkossa palvelemaan kanta-asiakkaitaan asianmukaisesti.

Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietoja käsitellään yhteistyökumppanimme tarjoamassa Timma-palvelussa. Asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saadaan Timma-palvelun kautta siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

8
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tietoja voidaan siirtää vain EU Komission hyväksymiin maihin ja vallitsevan lainsäädännön mukaisesti.

9
Rekisterin suojaus

A Manuaalinen aineisto
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterien käsittely on mahdollista vain Hieronta IO-Klinikan määrittämille käsittelijöille. Käsittelyyn vaaditaan henkilökohtainen tunnus ja salasana. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.

Tiedot säilytetään asianmukaisesti ja ajantasaisesti suojatuissa tietovarastoissa, jotka on suojattu ajanmukaisilla teknisillä keinoilla. Tietojen käsittely tapahtuu salatun yhteyden läpi.

10
Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Yrityksen on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö yritykselle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää Yritystä korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät oikeudet

Liike pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Yritys sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Edellä sanotun lisäksi asiakkailla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietosuojaseloste on ilmeisesti kahlattu läpi, joten onkin hyvä aika toivottaa sinut tervetulleeksi Hieronta IO-Klinikalle Espoon Leppävaaraan urheiluhierontaan tai hierontaa! Ajanvaraukseen pääset tästä

Jos tulit sivustolle shoppailemaan niin verkkokauppaan pääset tästä.

bottom of page