Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä
05.02.2016
1a
Rekisterinpitäjä

Nimi
Hieronta IO-Klinikka (Y-tunnus: 2114026-4)

Osoite
Hakkukuja 1 A, 02650 Espoo

Muut yhteystiedot
iiro (at) aikahierontaan.fi

2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Nimi
Iiro Ojala

Osoite
Hakkukuja 1 A, 02650 Espoo

Muut yhteystiedot
iiro (at) aikahierontaan.fi

3
Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Hieronta IO-Klinikan asiakkaan ja Hieronta IO-Klinikan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa 

käyttötarkoituksissa:
Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Hieronta IO-Klinikan liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
Viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen sekä kampanja-, kontakti- ja asiointihistorian hallinta.
Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.
Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.

5
Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:
Nimi, kutsumanimi, henkilötunnus, asiakasnumero, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
Lähiomainen, huoltaja, huollettava, alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä ja iät, asumistiedot, talouden koko.
Palvelujen käyttö- ja ostotiedot sekä markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointikanavissa.
Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot, kiinnostuksen kohteet, harrastustiedot tai muut vastaavat tiedot.
Rekisteröityä mahdollisesti koskevaa vakuutusta urheiluseuraa ja vastaavia seikkoja koskevia tietoja.
Rekisteröidyn toivomia ja käyttämiä palveluita maksutietoineen.
Tietoa henkilöistä, jotka ovat hoitaneet rekisteröityä. Ammattihenkilöitä, palveluita, toimintayksiköitä ja muita seikkoja koskevia muita toivomuksia tai muistiinpanoja.
Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.
Muita rekisterin tarkoitukseen liittyviä tietoja.
Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja –palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.
Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:
Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen tai asialliseen yhteyteen liittyvä palveluiden käyttö, viestintä sekä asiointiin ja muuhun toimintaan liittyvät tapahtumat.
Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli. Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä, vakuutusyhtiö, urheiluseura.

7
Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Asiakastietoja ei luovuteta Hieronta IO-Klinikan tai Hieronta IO-Klinikan lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan.

8
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakastietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9
Rekisterin suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin 

henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta
mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Hieronta IO-Klinikan asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta.

Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään allekirjoitetulla asiakirjalla tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää korjaamisesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta, jos se on tarpeen ennen korjaamista tai poistamista.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakas voi antaa Hieronta IO-Klinikalle sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 § mukaisia suoramarkkinointisuostumuksia tai kieltää Hieronta IO-Klinikkaa henkilötietolain 30 § mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin.
Asiakas voi antaa suostumukset suoramarkkinointiin kanavakohtaisesti (matkapuhelin, sähköposti).
Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi eri kanavissa (puhelin,posti,sähköposti), 

markkinatutkimuskyselyt sekä tietojensa hyödyntäminen markkinointitarkoituksissa.

Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää, palveluiden tai asiakkuuden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuviestintää.
Jos asiakas ei anna lainkaan suostumuksia ja määrää kaikki mahdolliset kiellot, lähetetään asiakkaalle vain palveluiden toteuttamiseen ja asiakkuuden hoitoon tarpeellisia tiedotteita. Suostumuksia ja kieltoja asiakas voi antaa ja ylläpitää sähköpostilla iiro(at) aikahierontaan.fi tai postitse osoitteeseen:
Hieronta IO-Klinikka, Hakkukuja 1 A, 02650 Espoo. 
Postitse tehtävissä pyynnöissä asiakkaan tulee esittää yksilöintiin tarvittavat tiedot.

AUKIOLOAJAT

Maanantai -sunnuntai

7:00-21:00

Katso vapaat ajat varauskalenterista

Valtuutettu FootBalance Medical -ammattilainen
Koulutettujen hierojien liitto

© 2016 Hieronta IO-Klinikka

OSOITE

Upseerinkatu 3 C

02600 Espoo
iiro@aikahierontaan.fi

Tel: 045-130 9747

SIJAINTI