top of page

Kuukausimaksullisten hierontojen sopimusehdot

1. Sopimus, sopimuksen hyväksyntä ja voimassaoloaika
 

Tämä sopimus koskee Hieronta IO-Klinikan verkkokaupasta tilattuja kuukausimaksullisia
hierontapaketteja. Hierontapaketin ostaessaan asiakas hyötyy selvästi edullisemmista 
hierontojen kerta hinnoista.  

Vuoden Hierontapakettia koskeva sopimus on 12 kuukauden määräaikainen sopimus, jonka asiakas hyväksyy ostamalla tuotteen Hieronta IO-Klinikan verkkokaupasta.  

Sopimus astuu voimaan ostopäivänä ja laskutetaan kuukausittain automaattisesti asiakkaan henkilökohtaiselta maksukortilta. Sopimus on henkilökohtainen, eikä sopimusta ja sen sisältämien palveluiden käyttöä voida siirtää toiselle henkilölle.

12 Kuukauden jälkeen sopimus ei jatku toistaiseksi voimassa olevana vaan asiakkaan tulee ostaa uusi 12 kuukauden hierontapaketti saadakseen hieronnat jatkossakin selvästi edullisempaan sopimushintaan. 

Kaikki sopimukseen sisältyvät hieronnat asiakkaan tulee käyttää 12 kuukauden sopimusjakson aikana. Käyttämättömiä hierontoja ei hyvitetä, eikä niitä pysty käyttämään sopimusajan umpeuduttua.

2. Tarjottava palvelu
 

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää hierontapakettiin sisältyviä hierontoja sopimuskauden aikana
kuitenkin seuraavin ehdoin:
 

a) Asiakas voi varata hieronta aikoja ostetusta paketista enintään puolet 
ensimmäisen 6 kuukauden aikana ja loput hierontapakettiin sisältyvät hieronnat seuraavan 6 kuukauden aikana. 
Jos asiakas on kuitenkin käyttänyt vähemmän kuin puolet hierontapakettiin sisältyvistä hieronta 
ajoista ensimmäisen 6 kuukauden aikana, voi hän käyttää kaikki jäljellä olevat hieronnat 
sopimuskauden loppuun mennessä. Käyttämättömiä hierontoja ei hyvitetä, eikä niitä pysty käyttämään sopimusajan umpeuduttua.


b) Asiakas on vastuussa siitä, että hierontapalvelut yleisesti sopivat hänelle ja 
tarvittaessa varmistaa asian lääkäriltään. 

3. Sopimuksen irtisanominen
 

Jos asiakas haluaa irtisanoa sopimuksen ennen 12 kuukauden määräajan päättymistä, 
tulee hänen ilmoittaa asiasta Hieronta IO-Klinikalle sähköpostitse iiro(@)aikahierontaan.fi tai puhelimitse 045 130 97 47,
sekä suorittaa hinnan erotus jo käytettyjen pakettiin kuuluvien hierontojen ja
yksittäisen hinnaston mukaisen normaalihintaisen hieronnan osalta. 
Maksusuorituksen jälkeen sopimus voidaan purkaa. 

4. Sopimuksen kuukausittaiset maksut ja maksuja koskevat ehdot

Sopimuksen mukainen maksu maksetaan Hieronta IO-Klinikan verkkokaupassa asiakkaan itsensä luovuttamilla pankki- tai luottokortti ja yhteystiedoilla.   
Asiakas luovuttaa maksukorttitiedot ja yhteystietonsa kolmannen osapuolen maksujen välittäjälle (Stripe), ja sitoutuu 12 kuukautta kestävään jatkuvaan kuukausittain tapahtuvaan palvelun laskutukseen. 
Asiakas on vastuussa kuukausittaisen maksun onnistumisesta ja on velvollinen varmistamaan, 
että tilillä/ maksukortilla on katetta eräpäivänä. Mikäli maksua ei jostain syystä voida veloittaa tai maksu ei onnistu, ei se vapauta asiakasta maksuvelvollisuudesta sopimuksen voimassaoloajalta.
Maksun muistutuksesta; mikäli osoitetulla maksuvälineellä tai tilillä ei ole katetta veloituspäivinä, on Hieronta IO-Klinikka oikeutettu perimään hallintokuluja jokaista maksun laiminlyöntikertaa kohden. 
Maksujen viivästyessä on Hieronta IO-Klinikalla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen 
viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas 
perimiskulut. Mikäli asiakas huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, 
voidaan sopimus irtisanoa välittömin vaikutuksin asiakkaalle tästä kirjallisesti ilmoittamalla.

 
5. Hinnan muutokset
 

Sopimuksen hinta ei muutu asiakkaalle 12 kuukauden määräaikaisen sopimuksen aikana. 
Hieronta IO-Klinikka voi korottaa tai laskea palvelunsa hintoja sopimuskauden aikana, 
tämä ei kuitenkaan vaikuta jo tehtyihin sopimuksiin. Uudet hinnat koskevat vain uusia 12 kuukauden määräaikaisia sopimuksia. Asiakas voi ostaa uuden hierontapaketin sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 
Hieronta IO-Klinikka on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista 
vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaan maksettaviin hintoihin. 
Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan Kaikkiin kuukausimaksullisiin hierontapakettisopimuksiin välittömästi veron muuttumispäivänä. 


6. Vastuu maksuista
   
Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, 
asiakkaan oikeus Hieronta IO-Klinikan palveluiden käyttämiseen lakkautetaan kunnes maksu tapahtuu. Maksun tulee näkyä Hieronta IO-Klinikan tilillä, kunnes sopimus voidaan laittaa jälleen voimaan. Toistuvissa maksuriketapauksissa Hieronta IO-Klinikka tulkitsee asiakkaan rikkoneen sopimusehtoja ja jäljellä olevan sopimusajan maksut erääntyvät välittömästi maksettaviksi. 
Hieronta IO-Klinikalla on oikeus periä viivästyskorkoa ja muistutusmaksua myöhästyneistä 
maksuista. 
   

7. Toimintaa ja sopimusehtoja koskevat muutokset
 

Hieronta IO-Klinikka pidättää itsellään oikeuden pitää toimitilaa suljettuna, muuttaa 
aukioloaikoja sekä tehdä loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä aukioloaikojen muutoksia. 
Tällaiset hetkelliset muutokset ovat huomioitu määriteltäessä hierontapakettien hintoja, 
eikä asiakas ole oikeutettu saamaan niistä erillistä hyvitystä. 
Hieronta IO-Klinikka pidättää itsellään myös oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien 
palvelujen määrää. Hieronta IO-Klinikka varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja edellyttäen, että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen. 

8. Soveltuvalaki ja erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 
Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin 
neuvotteluin, käsitellään Hieronta IO-Klinikan kotipaikan käräjäoikeudessa.

bottom of page