top of page

Potilasrekisterin tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä
05.02.2016
1a
Rekisterinpitäjä

Nimi
Hieronta IO-Klinikka (Y-tunnus: 2114026-4)

Osoite
Upseerinkatu 3 C, 02600 Espoo

Muut yhteystiedot
iiro (at) aikahierontaan.fi

2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Nimi
Iiro Ojala

Osoite
Upseerinkatu 3 C, 02600 Espoo

Muut yhteystiedot
iiro (at) aikahierontaan.fi

3
Rekisterin nimi

Potilasrekisteri

4
Potilas- rekisterin
käyttötarkoitus

Potilaan hoidon suunnittelu, toteutus ja arkistointi. Toiminnan tilastointi ja suunnittelu.

Potilasrekisteritietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määritelty, ellei muussa laissa ole toisin säädetty.

Hieronta IO-Klinikka ei luovuta potilaasta tekemiä hoitosuunnitelmamerkintöjä ilman potilaan kirjallista lupaa.

5
Rekisterin tietosisältö
 • Potilaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot.

 • Alaikäisen potilaan huoltaja.

 • Potilaan hoidon kannalta välttämättömät terveystiedot, hoitotiedot ja esitiedot.

 • Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot, esim. sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, ravitsemusterapeutin, fysioterapeutin ym. työtehtävissä laatimat tiedot.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Potilas tai hänen huoltajansa: ilmoitetut esitiedot
Hoitohenkilökunta: tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot.

7
Potilastietojen
säännönmukaiset luovutukset

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. 
Potilastietoja voidaan luovuttaa (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 13 §, muutos 653/2000):

 • potilaan suostumuksella. Jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella.

 • nimenomaisen lainsäännöksen nojalla.

 

Potilastietojen säännönmukainen luovuttaminen/luovutuksensaajaryhmät

Terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, suunnittelu- ja tilastotarkoituksia varten (laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/89) 3 §, tartuntatautilaki (589/86) 23 a §).

 

Muut mahdolliset luovutuksensaajat:

 • Jatkohoitotilanteessa potilaan suullisella tai kirjallisella suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja potilaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle.

 • Potilaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen perusteella voidaan luovuttaa tietoja vakuutusyhtiölle.

8
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Henkilötietoja saa siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioon tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan maahan samoilla perusteilla kuin niitä saisi Suomessakin luovuttaa tai antaa muutoin käsiteltäväksi. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9
Rekisterin suojauksen
periaatteet

Potilastietojen käyttö ja suojaamisen yleiset periaatteet

 • potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi

 • potilastietoja ei saa luovuttaa sivullisille

 • potilastietoja saa käyttää ainoastaan potilaan hoitoon ja siihen liittyviin tehtäviin (laki potilaan asemasta ja oikeuksista ( 785 / 992 ) 13 §)

 • rekisterinpitäjän ylin johto päättää organisatoriset ratkaisut ja antaa työntekijöille työtehtävien edellyttämät käyttöoikeudet potilasrekisteritietoihin

   

Potilastietojen säilyttämistapa

potilasrekisteritiedot on kerätty manuaalisesti ja säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

10
Tarkastusoikeus

Potilaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat potilastiedot (HeTiL 26 §)

 • tarkastusoikeus on ainoastaan potilaalla itsellään, potilaan holhoojalla tai edunvalvojalla

 • tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa

 • tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla

 • pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeuden toteuttamisesta

 • tarkastusoikeutta pyytävän henkilöllisyys tarkistetaan

 • potilaalla on oikeus nähdä itseään koskevat tiedot ja halutessaan saada ne kirjallisena

 • tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Ellei tarkastusoikeutta ole toteutettu kuukauden kuluessa katsotaan tarkastuspyyntö evätyksi

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti ja / tai potilaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä potilasrekisterissä oleva, käsitellyn tarkoituksen (potilasrekisterin käyttötarkoitus) kannalta virheellinen, tarpeeton tai puutteellinen tieto.

 • tiedon korjaamispyyntö tehdään henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

 • tiedon korjaamista vaativan henkilöllisyys tarkistetaan

 • päätöksen tietojen korjaamisesta tekee henkilö, jolla on siihen oikeus (rekisteristä vastaava henkilö). 

 • tiedon korjaamispyyntö käsitellään 7 vrk:n kuluessa, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön kirjaamisesta

12
SUOSTUMUKSEN ANTAMISTA JA KIELTO-OIKEUTTA KOSKEVIA SÄÄNNÖKSIÄ

Potilaan suostumus tietojen luovuttamiseen

(PotL 13 § ja HetiL 3 § 7 kohta)

Potilasrekisteritietoja saadaan luovuttaa potilaan ja tietyissä tilanteissa laillisen edustajan suostumuksella: 

 • potilaan / jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa / vapaaehtoisella, nimenomaisella, yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella.

 • jatkohoitotapauksessa potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi saadaan luovuttaa tarpeellisia tietoja toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle sekä samoin yhteenveto annetusta hoidosta potilaan hoitoon lähettäneelle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle ja potilaan hoidosta vastaavaksi lääkäriksi mahdollisesti nimetylle lääkärille potilaan / jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa / vapaaehtoisella, nimenomaisella, yksilöidyllä suullisella suostumuksella, josta tehdään merkintä potilasasiakirjoihin.

 

Potilas / laillinen edustaja voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen.

Suostumusta ei edellytetä silloin, jos luovuttaminen tapahtuu

 • potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja toiselle suomalaiselle tai ulkomaiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle, jos potilaalla ei ole mielenterveyshäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä eikä hänellä ole laillista edustajaa, taikka jos suostumusta ei voida saada potilaan tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi.

tai

 • nimenomaisen lainsäännöksen nojalla.

 

Potilaan kielto-oikeus tietojen luovuttamiseen

(PotL 9 § ja 13 §)

 • Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen (PotL 9 §).

 • Tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen saadaan antaa tieto potilaan henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi näin menettelemästä (PotL 13 §)

Tietosuojaseloste kahlattu läpi, joten onkin hyvä aika toivottaa sinut tervetulleeksi Hieronta IO-Klinikalle Espoon Leppävaaraan urheiluhierontaan tai hierontaa! Ajanvaraukseen pääset tästä

Jos tulit sivustolle shoppailemaan niin verkkokauppaan pääset tästä.

bottom of page